جلد دوم

زندگی ام شبیه یک رمان سه جلدیست
که جلد دومش گم شده

Advertisements