بدست ناگهــــــــــان

اگر با همان تعریفی که از استقلال فردی در زمان زندگی ِ انفرادی داریم وارد یک رابطه شویم، باید یک کار مهم انجام دهیم؛ یک تکه سنگ کوچک برداریم و چند بار به گوشه‌ی سنگ قبر رابطه بزنیم و فاتحه‌ای بر آن بخوانیم.

Advertisements