انتخاب

بدست ناگهــــــــــان

زندان را که من انتخاب نکردم
میخواهم بختم را برای انتخاب زندانبان بیازمایم.

Advertisements