A moment

بدست ناگهــــــــــان

تصور می‌کنم همه‌ی ما لحظه‌ای در زندگی داریم که دقیقا به لحظه شبیه است و درست شبیه کلیت فیلم Benjamin Button است.
مثل دو مسافر در دو قطار که در جهت مخالف هم حرکت می‌کنند و تنها یک لحظه که از کنار هم عبور می‌کنند، فرصت روبرو شدن دارند.
باری؛ در زندگی این لحظه وجود دارد، که در مسیر عکس هم هستیم و تنها یک لحظه همه چیز درست کنار هم قرار می‌گیرند؛ و بعد از آن هر کدام در جهتی دیگر به ناکجا می‌روند؛ و ای کاش آن لحظه مزین به لبخند باشد…

Advertisements