لغزش

بدست ناگهــــــــــان

یک سری خطاها در چهارچوب ایدئولوژی تعریف می‌شوند.میتوانی آن ایدئولوژی را کنار بگذاری؛ بدون عذاب وجدان؛ احساس خطا هم از بین می‌رود.منظور از ایدئولوژی در اینجا، مشخصا ادیان هستند.
اما امان از آن خطاهایی که در چهارچوب اخلاق تعریف شده باشند.آن‌وقت حتی اگر بی‌خدا هم باشیم از عذاب آن نمی‌توانیم فرار کنیم.
دقیقا حالی که در این لحظه من در آن گرفتارم.

Advertisements