پیدایش

بدست ناگهــــــــــان

پیدایش: باب 3: آیه 22

خداوند فرمود: حال که آدم مانند ما شده است و خوب و بد را می شناسد، نباید گذاشت از میوة درخت حیات نیز بخورد و تا ابد زنده بماند.

Advertisements