بدست ناگهــــــــــان

کی شعر تر انگیزد
خاطر که حزین باشد

Advertisements