بدست ناگهــــــــــان

اگر هوای دلت سوی ماست، بیا…