مختصات صفر زندگی

در زندگی لحظاتی است که نه باختن برایت مهم است نه بردن.
نه به دست آوردن مهم است نه از دست دادن.
آنجا مختصات صفر زندگیست.
در آن نقطه ام.

Advertisements