صفر درجه

گاهی مختصاتی که در آن ایستاده ام ،دورترین نقطه ی دنیاست به خودم .

Advertisements