زندگی

زندگی;در هم تنیدن موی ِ تو
زندگی;چشمان من، ابروی تو

زندگی;لبخند های صــــورتت
زندگی;عطر تنم شـــد بوی تو

Advertisements