تو بر مزارم بیا

آنکه دفن شد تو بودی
ولی آنکه مُرد من بودم

Advertisements