حجاب چهره ی جان می شود غبار تنم

این روز ها آنچنان هیچ ام که از ورای تنم همه چیز معلوم است .

Advertisements