این روزها همه گوبلز هستند

آنقدر دروغت بزرگ باشد که از باور نکردنش خجالت بکشد

گوبلز
وزیر تبلبغات آدولف هیتلر

Advertisements