ششدره

در زندگی لحظاتیست که انسان در ششدره قرار می گیرد.

پ.ن [ششدر یا ششدره اصطلاحی است در بازی نرد و زمانی به کار میرود که حریف جلوی مهره ها را طوری سد کرده باشد که حتی اگر جفت شش هم بیاوری مهره هایت را نمی توانی حرکت دهی]

Advertisements