بوسه

تب دار
جنون آمیز
ممتد
با ترانه ای که فقط با حرف میم نوشته شده

Advertisements