ناگـــــــهان

ماه: ژوئن, 2011

رفتن گناه کبیره است

خب معلوم است وقتی یکی برود، یکی هم می ماند.
آنگاه دو گناه کار داریم.
آنکه رفت و آنکه همراهش نرفت.

Advertisements

دردم مدام/مرگم به کام

از درمان دردهایم میترسم
گاهی درمان ما مساویست با درد برای دیگری.