زندانی منم

دیوانه مـــــــــــگو که عالمم میخوانند
آواره مــــــــــگو که کودکان هم دانند

این روح که در من است بی تاب شده
این دست و زبان همـــیشه زندان بانند

Advertisements