دست من،گیسوی تو

رازها در بین موهایت نهان
عطر تو پیچیده در کوی و کران

یاد دارم دست من،گیسوی تو
عشق بازی داشت در آن آشیان

Advertisements