نمیشود

با تو حکایتم دگر بدتر از این نمیشود

Advertisements