او کجاست؟

همانجا که ایستاده ای میتواند خانه ات یا زندانت باشد

با «او» ، یا بی «او» بودن ،این دو را تفکیک میکند

Advertisements