جـِـرم سکوت

سکوت جـِـرم نداره

اما سنگین میشه تا حدی که میتونه لهت کنه

Advertisements